Εκπαιδευτικό υλικό

Συμμετοχικός σχεδιασμός

A.
B. 

Brown Juanita, IsaaksDavid, 2021, H Μέθοδος World Café, Εκδόσεις Σταμούλη

Γ. 

Αναστασία Στρατηγέα, 2015, Θεωρία και Μέθοδοι Συμμετοχικού Σχεδιασμού, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα –Κάλλιπος

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/5428/3/00_master_document_FINAL_21_3_2016-KOY.pdf

Διαβούλευση

Συνηγορία και άσκηση πίεσης (Advocacy & lobbying)