ΣΤΟΧΟΣ 11

Στόχος 11

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση Αποβλήτων Αστικού Τύπου (Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Ιλύες Αστικού Τύπου)

Στόχοι

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)
Απόβλητα Συσκευασίας
Πλαστικά μιας Χρήσης
Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (φορητές ΗΣ & Σ)
Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ)

Δείκτες (ενδεικτικά):  εκπόνηση μελέτης Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, αριθμός αναθεωρημένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, έκθεση ελέγχων, αριθμός κάδων συλλογής, οχημάτων συλλογής, θέσπιση σχετικών διατάξεων, αριθμός ΧΑΔΑ, θεσπισμένα κίνητρα, εκπόνηση σχεδίου δράσης για τα απόβλητα τροφίμων, αριθμός Περιφερειών, Αριθμός ΟΤΑ, ποσοστό κάλυψης πληθυσμού, ποσοστό απορρόφησης, αριθμός έργων

Ιλύες Αστικού Τύπου

Δείκτες (ενδεικτικά):  Ποσότητες ιλύος αστικού τύπου σε αστικές ΕΕΛ, βιομηχανία, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και τουριστικές μονάδες, συνδεδεμένος πληθυσμός στις αστικές ΕΕΛ, αριθμός, είδος και δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας ιλύος, ποσότητα ιλύος ανά κάτοικο και χρόνο, ποσοστιαία συμμετοχή μεθόδων αξιοποίησης ιλύος, ποιοτική σύσταση ιλύος/έλεγχος τήρησης ορίων

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Στόχοι

Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα (ΒΜΕΑ)

Δείκτες (ενδεικτικά): Εγκεκριμένες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), εκθέσεις, επιβληθέντα πρόστιμα, έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  αριθμός προγραμμάτων Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, αριθμός προγραμμάτων ΥΠΕΝ, αριθμός και δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Βιομηχανικά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΒΕΑ)

Δείκτες (ενδεικτικά): Εγκεκριμένες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), εκθέσεις, επιβληθέντα πρόστιμα, έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων, εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αριθμός προγραμμάτων Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας, αριθμός προγραμμάτων ΥΠΕΝ, αριθμός και δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων

Στόχοι

Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα (ΓΚΤ)

Δείκτες (ενδεικτικά): ποσότητα παραγόμενων γεωργικών υπολειμμάτων ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας και ανά αξία παραγωγής, ποσότητα αποβλήτων που οδηγήθηκαν για κομποστοποίηση ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας, ποσότητα αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε μονάδες βιοαερίου ανά μονάδα καλλιεργούμενης επιφάνειας, δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αριθμός συμμετεχόντων

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση Λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων

Στόχοι

Λοιπά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΛΕΑ)

Δείκτες (ενδεικτικά): μελέτη απογραφής, κατασκευή εγκαταστάσεων, ποσότητες που καταλήγουν σε ΧΥΤ αμιάντου, ποσότητες που απομακρύνθηκαν, επιχειρησιακό σχέδιο, επικαιροποίηση ΗΜΑ/ΕΜΠΑ, απολογιστική μελέτη

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Στόχοι

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Δείκτες (ενδεικτικά): αριθμός και εγκατεστημένη δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ, ποσοστό επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ανά υλικό για κάθε ΣΕΔ ξεχωριστά, σε επίπεδο Περιφερειών και συνολικά για τη χώρα (%), αριθμός ελέγχων, αριθμός παραβάσεων, αριθμός και δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση Λοιπών ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση

Στόχοι

Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΕ)

Δείκτες (ενδεικτικά): επικαιροποιημένος κατάλογος υπόχρεων, επικαιροποιημένο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), αριθμός βιβλίων εισροών/εκροών, εκθέσεις ελέγχων, επιβληθέντα πρόστιμα, ποσοστά συλλογής από τη ναυτιλία, σχετικές νομοθετικές διατάξεις

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Δείκτες (ενδεικτικά): κατάλογος των εισαγωγέων/εμπόρων μεταχειρισμένων οχημάτων, επικαιροποιημένο ΕΜΠΑ, μελέτη σκοπιμότητας,  νομοθετική ρύθμιση, έκθεση ελέγχων, επιβληθέντα πρόστιμα

Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ)

Δείκτες (ενδεικτικά): αριθμός κάδων, ποσότητες συλλογής, επικαιροποιημένος κατάλογος υπόχρεωνμε καταγραφή των απαιτούμενων εισφορών, επικαιροποιημένες εισφορές, έκθεση ελέγχων, επιβληθέντα πρόστιμα, ποσότητες που διακινήθηκαν, ποσοστά ανακύκλωσης, αριθμός υβριδικών/ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ποσότητες συσσωρευτών (εκτιμώμενες)

Απόβλητα ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Δείκτες (ενδεικτικά): κατάλογος υπόχρεων/συμβεβλημένων των ΣΕΔ, επιχειρησιακό σχέδιο, ποσοστό γεωγραφικής κάλυψης, ποσότητες/ποσοστά συλλογής, έκθεση ελέγχων, επιβληθέντα πρόστιμα, κάλυψη από ΣΕΔ

Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

Δείκτες (ενδεικτικά): αριθμός ελαστικών που εισήχθησαν στην ελληνική αγορά, ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης, συνολικά, ανά τύπο οχήματος και ανά εμπορική δραστηριότητα, ανάπτυξη νέων δεικτών παρακολούθησης, θέσπιση διατάξεων, αριθμός και δυναμικότητα μονάδων ανάκτησης ΜΕΟ και μονάδων ενεργειακής ανάκτησης ΜΕΟ, αριθμός (τεμάχια) και μέσο βάρος ελαστικών ανά τύπο οχήματος που προωθήθηκε προς επαναχρησιμοποίηση, μέσω της αναγόμωσης, αριθμός δράσεων ΣΕΔ

Επιχειρησιακός άξονας: Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)

Στόχοι

Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων

Δείκτες (ενδεικτικά): επεξεργασία ΕΑΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων, αριθμός και δυναμικότητα μονάδων αποστείρωσης                

Χρηματοδότηση: Το εκτιμώμενο κόστος ανάπτυξης βασικών έργων και υποδομών διαχείρισης Αστικών Στέρεων Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανέρχεται σε €2,4 δις (δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης υπολειμμάτων ή/και δευτερογενών καυσίμων).

Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών: Η ΚτΠ δεν αναφέρεται ως φορέας στο εθνικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των αποβλήτων. Παρά ταύτα, ένα από τα βασικά μέτρα που προτείνονται στο σχέδιο είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών καθώς και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ανακύκλωση. 

Στο πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 θα βρείτε αναλυτικά τους κύριους Στόχους, τους Υποστόχους, τους Δείκτες και τα Μέτρα για την υλοποίηση αυτών. Σε κάθε υποστόχο αντιστοιχούν μια σειρά από μέτρα (δράσεις προς υλοποίηση).