ΣΤΟΧΟΣ 16

Στόχος 16

 

Σχέδιο Δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις (2021 – 2025)

 

 

 

Επιχειρησιακός Πυλώνας Α: Θεσμικό Πλαίσιο Δημοσίων συμβάσεων 

Στόχοι: 

Α1. Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου 

Α1.1 Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε τακτά διαστήματα και διατύπωση εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίηση του 

Α2. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου 

Α2.1 Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης έκδοσης παράγωγου δικαίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 

Α2.2 Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης άλλων δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου 

Α3. Ανθεκτικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων 

Α3.1 Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, μεγάλων ατυχημάτων)

Δράσεις (ενδεικτικά)

  1. Συγκρότηση και λειτουργία ομάδας εργασίας για τη διαρκή αποτίμηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις και τη σύνταξη εξαμηνιαίας έκθεσης αποτίμησης και διατύπωσης προτάσεων αναθεώρησης 
  2. Δημιουργία εργαλείου διαρκούς διαβούλευσης για το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων 
  3. Έκδοση εγκυκλίων που αφορούν σε διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων συμβάσεων πρότυπα έγγραφα και προτάσεων εφαρμογής 
  4. Συγκρότηση από ΕΑΑΔΗΣΥ ομάδας εργασίας για την αποτίμηση της παράλληλης εφαρμογής του ν. 4412/2016 και 4270/2014 
  5. Διενέργεια Μελέτης μέτρησης διοικητικού βάρους των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων για τη λήψη δομημένων αποφάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού Πλαισίου 
  6. Καταγραφή του παράγωγου δικαίου και διάκριση του σε «εκδοθέν» και «προς έκδοση» 
  7. Ψηφιακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις – εφαρμογή κανονισμού 2018/1724

Δείκτες (ενδεικτικά): ποσότητα και ποιότητα σχολίων διαβούλευσης επί του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με υιοθέτηση συγκεκριμένων δεικτών, μελέτη αποτίμησης, δημιουργία οδικού χάρτη, επισκεψιμότητα ψηφιακής πύλης, αριθμός υποδειγμάτων τευχών

 

 

Επιχειρησιακός Πυλώνας Β: Ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα δημοσίων συμβάσεων: πλήρης μετάβαση σε ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις (end-to-end eProcurement)

Στόχοι: 

B1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ»

Β1.1 Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση όλου του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων

Β1.2 Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων 

Β1.3 Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων 

Β2. Συγκέντρωση, διαχείριση και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data analytics) 

Β2.1 Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data model standardization) με έμφαση στα ανοιχτά δεδομένα 

B2.2 Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση του συστήματος δημόσιων συμβάσεων 

B2.3 Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών

B3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις 

Β3.1 Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων στα συστήματα ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων 

Β3.2 Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών συστημάτων υποβολής προσφορών 

Δράσεις (ενδεικτικά): Ανάπτυξη συστήματος υλοποίησης, παρακολούθησης και δημοσίευσης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων, ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και ολοκλήρωσης αυτής, καταγραφή θεμάτων διαλειτουργικότητας στον τομέα δημοσίων συμβάσεων και υποβολή σχετικών προτάσεων με σκοπό την εφαρμογή της αρχής «μόνο άπαξ»,  χρήση τυποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και μοντέλων δεδομένων για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας, υλοποίηση νέων τεχνικών και εργαλείων ηλεκτρονικών αγορών με σκοπό την κάλυψη διαφορετικών αναγκών

 

Δείκτες (ενδεικτικά): Λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων, λειτουργικό σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης, διατύπωση προτάσεων με τη μορφή σχεδίου δράσης, πλήθος υλοποιημένων διαλειτουργικών συνδέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, είδος και πλήθος προσαρμογών, λειτουργική ηλεκτρονική τιμολόγηση, λειτουργική ηλεκτρονική έκδοση και διαχείριση εγγυήσεων, αριθμός υλοποιημένων υποσυστημάτων σε παραγωγική λειτουργία

 

Επιχειρησιακός Πυλώνας Γ: Ευρύτεροι στρατηγικοί στόχοι και υλοποίηση πολιτικών μέσω των δημοσίων συμβάσεων 

Στόχοι:

Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις 

Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας 

Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών 

Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την αναβάθμιση των ΜΜΕ 

Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης της οικονομίας (πχ. ΣΔΙΤ)

Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μείωση δημοσιονομικού κόστους

Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς 

 

Δράσεις (ενδεικτικά): Υλοποίηση του Εθνικού σχεδίου δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (2021-2023) καθώς και αναθεώρηση/επικαιροποίησή του, προώθηση των στόχων του Εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ανάπτυξης και της επικαιροποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής υποδείγματος διακήρυξης για την «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων», εκπόνηση υποδείγματος διακήρυξης για έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων μέσω συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης, εκπόνηση Εθνικού σχεδίου δράσης του Κέντρου Αριστείας για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας, βελτίωση κοστολόγησης δημοσίων έργων και εργαλείων/μεθοδολογιών διαχείρισης-παρακολούθησης αυτών, συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή έργων και μελετών, αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα

Δείκτες (ενδεικτικά): οι δείκτες μέτρησης που αναφέρονται στο Εθνικό σχέδιο δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, υπόδειγμα διακήρυξης και παρακολούθηση χρήσης (πλήθος και αξία συμβάσεων), πρότυπο τεύχος διακήρυξης, μητρώο ελεγκτών μηχανικών/ΜΗΤΕ, πλήθος ηλεκτροκίνητων λεωφορείων,
πλήθος συμβάσεων έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων, σχέδιο νομοθετικών διατάξεων, οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

 

 

Επιχειρησιακός Πυλώνας Δ: «Διακυβέρνηση του τομέα δημοσίων συμβάσεων»

Στόχοι:

Δ1. Εποπτεία συστήματος δημόσιων συμβάσεων 

Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος δημόσιων συμβάσεων

Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις 

Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων

 

Δράσεις (ενδεικτικά): Στρατηγική συνεργασία με Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την εποπτεία εφαρμογής τους, συνεργασία με τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της KΥA 340 για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων, ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος δημόσιων συμβάσεων, κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου, σύνταξη προτύπων ελέγχου, σύστημα διενέργειας ελέγχων σε εξειδικευμένους τομείς δημοσίων συμβάσεων με αξιολόγηση κριτηρίων 

 

Δείκτες (ενδεικτικά): πλήθος εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, μεθοδολογία αποτίμησης συστήματος δημοσίων συμβάσεων με χρήση δεικτών, σύστημα παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων,  μελέτη, έκδοση προτύπου κώδικα δεοντολογίας ή οδηγός για την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας των ελεγκτικών οργάνων, ηλεκτρονική πλατφόρμα, αριθμός ελέγχων ανά έτος σχέδιο δράσης

Προϋπολογισμός: Δεν αναφέρεται

Ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών: Δεν αναφέρεται

Στο πλήρες κείμενο του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής Δημοσίων συμβάσεων (2021-2025) θα βρείτε αναλυτικά τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση των στόχων.