Στόχος 3 - Καλή υγεία και ευημερία

Στόχος 3

Στόχοι και δείκτες της Ελλάδας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025

Άξονας Στρατηγικής: Πρωτογενής πρόληψη

Ομάδα στόχου: Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλα διαμορφωμένων Προγραμμάτων Πρόληψης (Γενικός Πληθυσμός)

Δείκτες:

Άξονας Στρατηγικής: Δευτερογενής Πρόληψη

Ομάδα στόχου: Εφαρμογή εξειδικευμένων διαγνωστικών εξετάσεων για παράγοντες κινδύνου και για νο-σήματα  που δεν έχουν εκδηλωθεί κλινικά (Γενικός πληθυσμός)

Δείκτες:

Άξονας Στρατηγικής: Τριτογενής Πρόληψη

Ομάδα στόχου: Πρόληψη των Επιπλοκών και η αποκατάσταση σε όσους έχουν ήδη νοσήσει.

Δείκτες:

Άξονας Στρατηγικής: Προστασία πληθυσμού σε έκτακτες υγειονομικές καταστάσεις

Ομάδα στόχου: Ανάπτυξη μηχανισμών και ανάληψη μέτρων προστασίας του πληθυσμού της Χώρας κατά την διάρκεια έκτακτων υγειονομικών συνθηκών ( Γενικός Πληθυσμός)

(Χωρίς Δείκτη)

Άξονας Στρατηγικής: Εγγυημένη χρηματοδότηση της Δημόσιας υγείας

Ομάδα στόχου: Εξασφάλιση σταθερής χρηματοδοτικής ροής για την σταθερή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο σύνολο του ( Γενικός Πληθυσμός)

Δείκτες:
Δείκτες:
Δείκτες:

Άξονας Στρατηγικής: Αναβάθμιση του συστήματος παροχής υπηρεσιών Δημόσιας υγείας

Ομάδα στόχου: Μεταρρύθμιση του συστήματος Δημόσιας Υγείας και η αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ( Γενικός Πληθυσμός)

Δείκτες:
Δείκτες: