Μηδενική Φτώχεια

Στόχος 1

Στόχοι και δείκτες της Ελλάδας
Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας 2021-2027

Επιχειρησιακός άξονας: Πρόσβαση σε επαρκείς πόρους και βασικά αγαθά

Ομάδα στόχος: Άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας (με έμφαση στους αστέγους)

Επιχειρησιακός άξονας: Πρόσβαση σε Υπηρεσίες

Ομάδα στόχος: Άτομα σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, ΑμεΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι, γυναίκες θύματα βίας και κακοποίησης, άστεγοι, άλλες ευάλωτες ειδικές ομάδες

Επιχειρησιακός άξονας: Ένταξη στην αγορά εργασίας, βελτίωση της απασχολησιμότητας και πρόσβαση στην απασχόληση

Ομάδα στόχος: Άνεργοι και εργαζόμενοι σε επισφάλεια

Επιχειρησιακός άξονας: Διακυβέρνηση της Στρατηγικής

Ομάδα στόχος: Οριζόντιος

Χρηματοδότηση: δεν αναφέρονται ο προϋπολογισμός που απαιτείται για την επίτευξη κάθε στόχου. Αναφέρεται ότι η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.

Δείκτες:  δεν αναφέρονται σαφείς δείκτες ανά στόχο.

Ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών

Στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας 2021-2027 αναφέρεται η αναγκαιότητα κινητοποίησης όλων των τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας με στόχο την αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων πόρων. Ειδικά όσον αφορά τον εθελοντικό τομέα, αναφέρεται ότι μέσω της ανάπτυξης αξιόπιστων δικτύων συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημόσιου, ιδιωτικού και εθελοντικού τομέα, αναμένεται να προκύψουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Στο πλήρες κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Μείωση της Φτώχειας 2021-2027, θα βρείτε αναλυτικά τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση των στόχων.