Συναντήσεις εκπαίδευσης

ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συμμετοχικός Σχεδιασμός

14 & 21 Ιουνίου 2022

Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης

Οι συμμετέχοντες στο webinar θα κατανοήσουν τη σημασία του συμμετοχικού σχεδιασμού για τη διαμόρφωση βιώσιμων αναπτυξιακών έργων, θα γνωρίσουν τα προαπαιτούμενα του συμμετοχικού σχεδιασμού καθώς και κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές. 

Ομάδα στόχος

Εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ» του ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

 • O συμμετοχικός σχεδιασμός ως βασική μέθοδος για την διαμόρφωση αναπτυξιακών σχεδίων δράσης που προσβλέπουν στην επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
 • Ποια είναι τα επίπεδα του συμμετοχικού σχεδιασμού και ποια τα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασμού.
 • Πώς οργανώνεται στην πράξη μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού –  εργαλεία και μέθοδοι.
 • Προκλήσεις και αντιμετώπιση.
 • Μια καλή και μια κακή πρακτική: ένα παράδειγμα από τη Λακωνία και ένα παράδειγμα από το Βέλγιο.
 • Πρακτική Εφαρμογή – δουλεύοντας σε ομάδες: σχεδιάζοντας τη διαδικασία του συμμετοχικού σχεδιασμού για ένα έργο τοπικής ανάπτυξης. 
 • Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής συνάντησης.

Βασική εκπαιδεύτρια: Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ (σύντομο βιογραφικό εδώ)

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ο ρόλος και η σημασία της διαβούλευσης στο συμμετοχικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη

6 Ιουλίου 2022

Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης

Οι συμμετέχοντες στο webinar θα κατανοήσουν τη σημασία της διαβούλευσης ως μέσο επικοινωνίας και ανοιχτής συζήτησης στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη, θα γνωρίσουν τις προϋποθέσεις της διαβούλευσης καθώς και εργαλεία και τεχνικές που μπορούν ν’ αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων στο τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Ομάδα στόχος

Εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

 Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

 • Η διαβούλευση ως μία σημαντική μέθοδος στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη. 
 • Ποια είναι τα είδη διαβούλευσης και ποια τα στάδια μιας διαβούλευσης.
 • Πώς οργανώνεται στην πράξη μια διαδικασία διαβούλευσης.
 • Εργαλεία (και με τη χρήση νέων τεχνολογιών) και μέθοδοι.
 • Προκλήσεις και αντιμετώπιση.
 • Μια καλή πρακτική από την Ελλάδα.
 • Η σημασία της δικτύωσης.
 • Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής συνάντησης

Βασική εκπαιδεύτρια: Δρ. Φανή Κομσέλη, Πολιτικός επιστήμονας, Επιστημονικό προσωπικό, ΕΚΔΔΑ, ΙΝΕΠ, Μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ, ΕΚΕ53/Εκπαιδευτική Ηγεσία-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (σύντομο βιογραφικό εδώ

Συντονισμός & συζήτηση: Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ (σύντομο βιογραφικό εδώ)

 

ΤΡΙΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Συνηγορία & Άσκηση Πίεσης για την Επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

28 Σεπτεμβρίου 2022, 15:00 – 18:00

 

Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης

Οι συμμετέχοντες στο webinar θα κατανοήσουν τη σημασία της συνηγορίας και άσκησης πίεσης (advocacy and lobbying) ως εργαλεία και διαδικασίες για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και για την προώθηση δικών τους θέσεων σε θέματα που τους αφορούν. Επίσης, θα γνωρίσουν τα προαπαιτούμενα και τα βήματα για το σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων συνηγορίας και άσκησης πίεσης. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα δράσεων συνηγορίας για την προώθηση των ΣΒΑ.

Ομάδα στόχος

Εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

 • Συνηγορία και άσκηση πίεσης ως εργαλεία για τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν
 • Προαπαιτούμενα και τα βήματα για την ανάπτυξη ενός πλάνου συνηγορίας
 • Χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη ενός πλάνου συνηγορίας
 • Προκλήσεις και αντιμετώπιση
 • Παραδείγματα δράσεων συνηγορίας και άσκησης πίεσης για την προώθηση των ΣΒΑ
 • Προετοιμάζοντας το επόμενο στάδιο του έργου: συμβολή στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων
 • Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής συνάντησης

Βασική εκπαιδεύτρια: ΔρΕυγενία Βαθάκου, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ (σύντομο βιογραφικό εδώ)
Σύντομη παρέμβαση: Δημήτρης ΑΣωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ; Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ (σύντομο βιογραφικό εδώ)