Συμμετοχικός σχεδιασμός

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθούν ομάδες εργασίας για τη συζήτηση/ανάλυση επιλεγμένων Εθνικών Σχεδίων Δράσης.