Ο σκοπός

Ο στόχος του έργου «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ», είναι η ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (ΚΠ) και κρατικών φορέων για την αποτελεσματική ενεργοποίηση και εργαλειοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στη χώρα μας – ν’ αναπτύσσονται Εθνικές Στρατηγικές/Εθνικά Σχέδια Δράσης για την επίτευξη των ΣΒΑ, μέσα από ουσιαστική διαβούλευση με την ΚΠ και η ΚΠ να παρακολουθεί / ελέγχει την υλοποίηση και να συμβάλει σε αυτή με τις δικές της παρεμβάσεις.

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας.

Oι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις ανισότητες και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και προστατεύουν τους ωκεανούς και τα δάση. Το σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τους ΣΒΑ είναι ότι κάθε χώρα θα πρέπει να αναπτύξει επιμέρους στόχους, δείκτες -ως συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης- και δράσεις, για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ, μέσα από μια προσέγγιση συμμετοχικού σχεδιασμού. Επίσης, στην υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι φορείς της χώρας, δημόσιοι και ιδιωτικοί.

Η Ελλάδα δημοσιοποίησε μια στρατηγική για την προαγωγή των ΣΒΑ  μόλις το 2018. Το συντονισμό των υπουργείων θα αναλάμβανε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Ωστόσο, ενώ το σχέδιο δράσης περιέγραφε μια συμμετοχική προσέγγιση με το «σύνολο της κοινωνίας» με έμφαση στη διαφάνεια, τις εταιρικές σχέσεις και τη λογοδοσία και παρά το γεγονός ότι το Voluntary National Review του 2018 που υποβλήθηκε στον ΟΗΕ έκανε αναφορά σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην πράξη η συνεργασία αποδείχθηκε εξαιρετικά περιορισμένη.  Έλαβαν χώρα  ελάχιστες διαβουλεύσεις και πολύ λίγες δράσεις και μάλιστα όλες αποκλειστικά επικεντρωμένες σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελούν σχετικά μικρό μέρος των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ελληνική οργανωμένη κοινωνία πολιτών περιλαμβάνει λίγα δευτεροβάθμια σωματεία ή δίκτυα. Ωστόσο, ούτε οι οργανώσεις, ούτε τα δίκτυα, γνωρίζουν επαρκώς και αξιοποιούν τους ΣΒΑ.

Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Icelandic Human Rights Center (ICEHR, Ρέυκιαβικ), δύο οργανισμοί με μακρά εμπειρία στη δικτύωση. Η προσέγγιση επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ: 

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

 

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη: 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους. 

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών. Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. 

Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

 

Σχετικά με το SolidarityNow: 

Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών. 

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org