Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης ως εργαλείο ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΜΚΟ: Προοπτικές και προκλήσεις – Ευγενία Βαθάκου

  • Οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) που υιοθετήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 καλούν (δια)κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, αγορά, τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτες να συμπράξουν για την επίτευξή τους.
  • Οι ΣΒΑ δεν είναι ένα ευχολόγιο. Συνοδεύονται από 169 υποστόχους και 247 δείκτες μέτρησης αυτών. 
  • Κάθε χώρα πρέπει να προχωρήσει στην εργαλειοποίηση των ΣΒΑ με την ανάπτυξη Εθνικών Στρατηγικών – Εθνικών Σχεδίων Δράσης που θα εξειδικεύουν τους στόχους και τους δείκτες στις δικές της συνθήκες, προβλέποντας παράλληλα ένα σαφές και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό (αναλυτική κοστολόγηση και αποσαφήνιση του μηχανισμού χρηματοδότησης). 
  • Οι ΜΚΟ θα πρέπει να συνδέσουν το έργο τους με τις Εθνικές Πολιτικές/Στρατηγικές/Εθνικά Σχέδια Δράσης. Για να το κάνουν αυτό χρειάζεται να βελτιώσουν τον στρατηγικό τους σχεδιασμό τόσο συνολικά όσο και στο επίπεδο των παρεμβάσεών τους.
  • Η σύνδεση του έργου των ΜΚΟ με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης θα τους επιτρέψουν να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο: α) στη διαμόρφωση των ΕΣΔ, β) στην υλοποίησή τους και γ) στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αυτών πέρα από το στενό πεδίο δράσης τους (watchdog role).

Το Policy brief υπογράφει η Ευγενία Βαθάκου, Επιστημονική Συνεργάτιδα  του ΕΛΙΑΜΕΠ, διδάσκουσα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαβάστε το εδώ σε μορφή pdf.

Tags: No tags

Comments are closed.