Ισότητα των φύλων

Goal 5

Στόχοι και δείκτες της Ελλάδας
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025

Επιχειρησιακός Άξονας: Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας

Δείκτες:
Δείκτες:
Δείκτες:
Δείκτες:

Επιχειρησιακός Άξονας: Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας

Δείκτες:
Δείκτες:
Δείκτες:
Δείκτες:
Δείκτες:

Επιχειρησιακός Άξονας: Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων/ ηγετικούς ρόλους

Δείκτες:
Δείκτες:
(Χωρίς δείκτη)

Επιχειρησιακός Άξονας: Ενσωμάτωση διάστασης φύλου σε τομεακές πολιτικές

Δείκτες:
Δείκτες:
(Χωρίς δείκτη)
Δείκτες:
(Χωρίς δείκτη)
(Χωρίς δείκτη)
Δείκτες:
(Χωρίς δείκτη)

Προϋπολογισμός: Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, αναφέρεται ότι οι διαθέσιμοι πόροι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι περίπου 100 εκ. ευρώ.

Ο ρόλος της Κοινωνίας Πολιτών

Οι δράσεις για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ), προβλέπουν τη συμμετοχή διάφορων κρατικών φορέων, υπηρεσιών αλλά και διεθνών οργανισμών και φορέων της Κοινωνίας Πολιτών και του ιδιωτικού τομέα.  Για παράδειγμα, φορείς της ΚτΠ θα συμμετέχουν σε δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σχετικά με την Εμπορία Ανθρώπων και την έμφυλη βία. Αναφέρεται πως κατά την εκπόνηση του ΕΣΔΙΦ, προηγήθηκε διαβούλευση στην οποία συμμετείχαν και φορείς της ΚτΠ. Κατά τη διαβούλευση αυτή προτάθηκε η δημιουργία ενός μητρώου γυναικείων οργανώσεων και σημειώθηκε η ανάγκη για σωστή συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων αυτών, ώστε να υποστηριχθεί και να αξιοποιείται καλύτερα κάθε πρόταση που εκφράζεται.

Στο πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, θα βρείτε αναλυτικά τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση των στόχων.  

demo-attachment-1184-client-3@2x
demo-attachment-1185-client-4@2x
demo-attachment-1186-client-5@2x
demo-attachment-1187-client-7@2x
demo-attachment-1188-client-9@2x
demo-attachment-1189-client-1@2x