ΣΤΟΧΟΣ 13

Goal 13

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ) 2021– 2023

Οι γενικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των ΠΔΣ είναι:

1) Η καθιέρωση και η εφαρμογή ενός στοιχειώδους επιπέδου υιοθέτησης πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων, υπηρεσιών και έργων

2) Η σταδιακή αύξηση της προμήθειας πράσινων προϊόντων και παροχής πράσινων υπηρεσιών στη διάρκεια της επόμενης τριετίας σε καθορισμένους τομείς αγαθών, υπηρεσιών και έργων.

3) Η ευρύτερη ενσωμάτωση της εκτίμησης του κόστους του κύκλου ζωής των προϊόντων στις δημόσιες συμβάσεις.

4) Η διάδοση του περιβαλλοντικού και του οικονομικού οφέλους που αποφέρουν οι ΠΔΣ.

5) Η ενεργή συμμετοχή των εμπλεκομένων, όπως των αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, στη διαδικασία των ΠΔΣ.

6) Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και η επικαιροποίησή τους για τη βέλτιστη εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και την προσαρμογή αυτού στα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα στο πεδίο αυτό.

Δείκτες:
  • Ο αριθμός των ΠΔΣ που προκηρύσσονται ανά φορέα και ανά κατηγορία των Πινάκων Β2 και Β3 κατ’ έτος σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των δημόσιων συμβάσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα και ανά κατηγορία των Πινάκων Β2 και Β3 κατ’ έτος.
  • Ο αριθμός των ΠΔΣ που συμβασιοποιούνται ανά φορέα και ανά κατηγορία των Πινάκων Β2 και Β3 κατ’ έτος σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των δημόσιων συμβάσεων που συμβασιοποιούνται ανά φορέα και ανά κατηγορία των Πινάκων Β2 και Β3 κατ’ έτος.
  • Ο συνολικός αριθμός των ΠΔΣ σε σχέση με το συνολικό αριθμό των δημόσιων συμβάσεων
  • Η συνολική αξία των ΠΔΣ
  • Η συνολική αξία των ΠΔΣ σε σχέση με τη συνολική αξία των δημόσιων συμβάσεων
  • Ο αριθμός των φορέων που προκηρύσσουν ΠΔΣ ανά έτος
  • Ο αριθμός φορέων/ ατόμων που ενημερώθηκαν/εκπαιδεύτηκαν σε εκδηλώσεις/σεμινάρια ανά έτος

Χρηματοδότηση: Δεν αναφέρεται

Ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

Δεν υπάρχουν αναφορές στην Κοινωνία των Πολιτών. Η μόνη σαφής αναφορά είναι η ακόλουθη: Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4412/2016, όταν οι αναθέτουσες αρχές σκοπεύουν να προβούν σε αγορά έργων, αγαθών ή υπηρεσιών με ειδικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν, στις τεχνικές προδιαγραφές, στα κριτήρια ανάθεσης ή στους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, να απαιτούν συγκεκριμένο σήμα ως αποδεικτικό ότι τα έργα, οι υπηρεσίες ή τα αγαθά συμμορφώνονται στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής – μεταξύ άλλων – και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Στο πλήρες κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ) 2021– 2023, θα βρείτε αναλυτικά τα μέτρα και τις δράσεις που προβλέπονται για την υλοποίηση των στόχων.