The goal

Ο στόχος του έργου «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ», είναι η ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (ΚΠ) και κρατικών φορέων για την αποτελεσματική ενεργοποίηση και εργαλειοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) στη χώρα μας – ν’ αναπτύσσονται Εθνικές Στρατηγικές/Εθνικά Σχέδια Δράσης για την επίτευξη των ΣΒΑ, μέσα από ουσιαστική διαβούλευση με την ΚΠ και η ΚΠ να παρακολουθεί / ελέγχει την υλοποίηση και να συμβάλει σε αυτή με τις δικές της παρεμβάσεις.

Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ενδυνάμωση της Κοινωνίας Πολιτών, καθώς και στην ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας.

Oι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ αποτελούν μια επείγουσα έκκληση για δράση από όλες τις χώρες – αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. Οι Στόχοι βασίζονται στην εκτίμηση ότι η καταπολέμηση της φτώχειας θα πρέπει να συνοδεύεται από στρατηγικές που βελτιώνουν την υγεία και την εκπαίδευση, μειώνουν τις ανισότητες και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή και προστατεύουν τους ωκεανούς και τα δάση. Το σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τους ΣΒΑ είναι ότι κάθε χώρα θα πρέπει να αναπτύξει επιμέρους στόχους, δείκτες -ως συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης- και δράσεις, για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ, μέσα από μια προσέγγιση συμμετοχικού σχεδιασμού. Επίσης, στην υλοποίηση των δράσεων θα πρέπει να συμβάλουν όλοι οι φορείς της χώρας, δημόσιοι και ιδιωτικοί.

Η Ελλάδα δημοσιοποίησε μια στρατηγική για την προαγωγή των ΣΒΑ  μόλις το 2018. Το συντονισμό των υπουργείων θα αναλάμβανε η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Ωστόσο, ενώ το σχέδιο δράσης περιέγραφε μια συμμετοχική προσέγγιση με το «σύνολο της κοινωνίας» με έμφαση στη διαφάνεια, τις εταιρικές σχέσεις και τη λογοδοσία και παρά το γεγονός ότι το Voluntary National Review του 2018 που υποβλήθηκε στον ΟΗΕ έκανε αναφορά σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, στην πράξη η συνεργασία αποδείχθηκε εξαιρετικά περιορισμένη.  Έλαβαν χώρα  ελάχιστες διαβουλεύσεις και πολύ λίγες δράσεις και μάλιστα όλες αποκλειστικά επικεντρωμένες σε ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελούν σχετικά μικρό μέρος των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ελληνική οργανωμένη κοινωνία πολιτών περιλαμβάνει λίγα δευτεροβάθμια σωματεία ή δίκτυα. Ωστόσο, ούτε οι οργανώσεις, ούτε τα δίκτυα, γνωρίζουν επαρκώς και αξιοποιούν τους ΣΒΑ.

Οι φορείς υλοποίησης του έργου είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Icelandic Human Rights Center (ICEHR, Ρέυκιαβικ), δύο οργανισμοί με μακρά εμπειρία στη δικτύωση. Η προσέγγιση επιδιώκει να δημιουργήσει μια δυναμική κοινότητα με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

About the EEA Grants: 

Τhe EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway. The EEA Grants are available to the 13 EU member countries that joined the EU and the European Economic Area (EEA) in 2004, 2007 and 2013 as well as Greece and Portugal. The decision-making body of the EEA Grants is the Financial Mechanism Committee, which is composed of representatives of the Foreign Ministries of Iceland, Liechtenstein and Norway. 

More information: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

 

About Bodossaki: 

The Bodossaki Foundation is one of the most respected privately-owned public benefit organizations in Greece. The Foundation is the culminating point of its founder’s brilliant course in life and remains the carrying vessel of the values and ideas that he faithfully served throughout his eventful life. 

The Foundation was established in 1972 by Prodromos – Bodossakis Athanassiades who decided to donate his entire fortune to support health care, equal opportunities, quality in education, scientific progress and environmental protection. The Foundation has a deep knowledge of social needs in Greece and has administered so far more than €450m supporting its causes. 

The Bodossaki Foundation also supports NGOs working with socially vulnerable groups and has lately set the strengthening of civil society as one of its primary objectives. Since 2013 it administers the regranting facilities of the EEA Grants for civil society in Greece. 

More information: www.bodossaki.gr

 

About SolidarityNow: 

SolidarityNow (SN) is a non-governmental organization established in 2013 to respond to the needs, and advocate for the rights of the most vulnerable and marginalized groups, indiscriminately. SN’s Headquarters are in Athens, with large operations in Thessaloniki and activities across the country. The organization’s vision is to improve people’s lives and to empower them to create a just and inclusive society. SN’s actions fall under three main strategic priorities: a) Promoting safety and protection; b) Catalyzing livelihoods opportunities; c) Strengthening the independence of civil society and defending open society values. SN has supported 320,000 people to date, both through direct project implementation and through regranting programmes. Through its regranting initiatives, SN has supported 73 different programs and provided a total funding of € 14.4M to support Greek civil society organizations. 

More information: www.solidaritynow.org